PRIVACY VERKLARING

Mieke van der Kroon Training en Coaching c.q. Mieke Onderwijsadvies, beide ingeschreven onder KVK nummer 68329288, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:       mieke@miekevanderkroon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Mieke van der Kroon Training en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
Voor- en achternaam 
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Organisatiegegevens 
Functie

Mieke van der Kroon Training en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
1. Het afhandelen van de betaling
2. Het opstellen van een certificaat van deelname
3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
4. Praktische uitvoerbaarheid van de training/ coaching/ Interimdienst

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
 Mieke van der Kroon Training en Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt ze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mieke@miekevanderkroon.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Mieke van der Kroon Training en Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mieke@miekevanderkroon.nl.